ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Tonzon: Tonzon B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Ir. Schiffstraat 220, 7547RD te Enschede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 06044102.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Tonzon een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Tonzon en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Tonzon zich jegens de Wederpartij verbindt tot de verkoop en levering van Producten en/of het verrichten van Werkzaamheden.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Tonzon en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Tonzon en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel van Tonzon. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Tonzon geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Tonzon op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Tonzon aan de Wederpartij te verkopen en te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door of namens Tonzon worden geïnstalleerd of anderszins worden verwerkt. Onder ‘Producten’ kunnen, niet-limitatief bedoeld, begrepen zijn, isolatiemateriaal, folies, warmtepads, warmtepanelen en bevestigingsmiddelen.
 8. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Tonzon uit te voeren werkzaamheden, zoals installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tonzon en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Tonzon worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten waarbij Tonzon geen contractspartij is. Door zelfstandige installateurs bij Tonzon aangeschafte goederen worden voor eigen rekening en risico van de betreffende installateur doorverkocht, geleverd en geïnstalleerd. Tonzon staat in dat kader uitsluitend in voor de deugdelijke levering van de goederen aan de installateur. Ter zake dergelijke leveringen kan uitsluitend de betreffende installateur aanspraken jegens Tonzon geldig maken, behoudens voor zover een aanspraak bestaat op basis van een door Tonzon uitgegeven garantiecertificaat. Voor de installateur die Producten bij Tonzon aanschaft, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De klant van de installateur dient de installateur, behoudens voor zover een aanspraak bestaat op basis van een door Tonzon uitgegeven garantiecertificaat, aan te spreken in geval van een gebrek of tekortkoming, zowel wat betreft gebreken van de van Tonzon betrokken goederen als wat betreft ondeugdelijke installatie.
 4. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop-, leverings- of andersluidende algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Tonzon (waaronder zijn offertes mede begrepen) tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Tonzon kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een webwinkelbestelling, reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, zal Tonzon zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen van Tonzon, binden Tonzon niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Tonzon, op de eventueel door Tonzon aangewezen wijze is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Tonzon, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tonzon anders aangeeft.
 4. In geval de Overeenkomst middels de webwinkel van Tonzon wordt gesloten, zal Tonzon de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Wederpartij bevestigen.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 • Een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • De levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 • Een Overeenkomst op Afstand ten aanzien waarvan het recht van ontbinding voor het overige krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 1. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Tonzon aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Tonzon. Zo spoedig mogelijk nadat Tonzon in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Tonzon de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 3. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Tonzon terugleveren.
 4. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Tonzon is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 5. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 6. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 7. Tonzon zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Tonzon zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Tonzon niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Tonzon aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Tonzon is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’).
 2. Tonzon ziet er op toe dat de eventuele derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, beschikken over de vereiste kennis en kunde.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Tonzon bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Tonzon, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Tonzon, zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Tonzon zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Tonzon treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Tonzon Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Tonzon na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Tonzon biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Tonzon aangewezen wijze, aan Tonzon te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Tonzon verstrekte informatie.
 2. Voorts dient de Wederpartij Tonzon steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Wederpartij, indien gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • Mangatwacht aanwezig is;
 • De ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij zijn van obstakels;
 • De toegang en bereikbaarheid van de ruimte van uitvoering niet belemmerd wordt door onpraktisch opgehangen leidingen;
 • Kruipruimtes zonder hakken, breken, zagen of graven toegankelijk zijn;
 • De ruimte van uitvoering vrij is van giftige stoffen, waaronder asbest en/of gassen;
 • De Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
 • De door Tonzon tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren;
 • Voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te installeren Producten;
 • De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door Tonzon tewerkgestelde personen;
 • De door Tonzon tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten.
 1. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Tonzon, onverminderd het bepaalde in artikel 12, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele daaruit voortvloeiende vertragingsschade en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 8. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN

 1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze in het kader van dezelfde Overeenkomst en in verband met de uitvoering van Werkzaamheden worden geïnstalleerd of anderszins verwerkt.
 2. Levering van de Producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt levering op het daartoe door de Wederpartij opgegeven afleveradres.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Tonzon in artikel 6.2, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Tonzon, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en bezorgkosten.
 6. Indien Tonzon bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Wederpartij indien opslag op locatie van Tonzon geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door Tonzon vastgesteld.

ARTIKEL 9. | OPLEVERING VAN WERKZAAMHEDEN EN TEKORTKOMINGEN

 1. Op het moment dat door Tonzon aan de Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, geldt het werk als opgeleverd.
 2. Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
 3. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Wederpartij.
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Wederpartij redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, per e-mail bij Tonzon te worden ingediend.
 6. Indien de Wederpartij niet tijdig of overeenkomstig de vorige leden klaagt, vloeit er voor Tonzon uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
 7. Mits de Wederpartij met inachtneming van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel en binnen de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen garantietermijn heeft geklaagd en sprake blijkt te zijn van een aan Tonzon toerekenbare tekortkoming, zal Tonzon zorgdragen voor kosteloos herstel van de Werkzaamheden. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN

 1. In geval de Overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van Producten, zoals bedoeld in artikel 8, dient de Wederpartij op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Tonzon en dient zij de inontvangstname van de Producten achterwege te laten, tenzij door de Wederpartij een Schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname is gemaakt. In geval van ten tijde van de levering voor de Wederpartij redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Wederpartij daarvan binnen vijf dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan Tonzon.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan Tonzon.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Tonzon uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan Tonzon bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 5. De Wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie, met dien verstande dat een eventueel door Tonzon, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument in het kader van een consumentenkoop jegens Tonzon kan doen gelden (conformiteit).
 6. De eventueel toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) vervalt in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Tonzon of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Tonzon, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Tonzon zijn uitgevoerd.

Garantie bij TONZON-Vloerisolatie

 1. Garantie op de isolatiewaarde en bevestigingen van TONZON-vloerisolatie wordt uitsluitend gegeven bij toepassing in droge kruipruimtes en zolders. In vochtige kruipruimtes moet de bodem zijn afgedekt met TONZON-bodemfolie. Voor het overige geldt dat de bedoelde garantie slechts van toepassing is bij kruipruimtes die permanent of periodiek onder water staan, wanneer deze watervrij worden gehouden of zodanig zijn voorzien van een standaardbodemafsluiter dat deze op het water blijft drijven zodat de lucht boven de afdekking voldoende droog kan blijven. Daarbij is vereist dat TONZON-bodemfolie de bodem bedekt en is opgezet tegen de funderingsmuren. Om verschuiven te voorkomen dient de folie mechanisch vastgezet te zijn op de onderkant van de funderingsmuren. Voorts dienen eventuele lassen of insneden te zijn afgedicht met tweezijdig watervaste tape.
 2. Schade aan vloerisolatie ontstaan door ongedierte, zoals muizen en ratten, valt niet onder garantie.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. Tonzon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Tonzon geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
 2. Indien en voor zover de overmacht situatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Tonzon bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Tonzon gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Naast de wettelijke gronden van opschorting en ontbinding geldt dat indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, Tonzon gerechtigd is om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld.
 2. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Tonzon uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 3. De Wederpartij is verplicht de schade die Tonzon ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Tonzon de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Het aanbod van Tonzon vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten. In geval uitdrukkelijk en Schriftelijk een richtprijs is overeengekomen, mag deze richtprijs zonder voorafgaande instemming van de Wederpartij, met ten hoogste 10% worden overschreden.
 2. Indien en voor zover de prijs een vierkante meterprijs betreft, wordt het door de Wederpartij verschuldigde op basis van nacalculatie doorberekend.
 3. In geval van bezorging bij losse verkoop als bedoeld in artikel 8, komen de bezorgkosten voor rekening van de Wederpartij, tenzij aflevering binnen Nederland geschiedt bij bestelbedragen vanaf € 500,- (incl. btw).
 4. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Tonzon gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat Tonzon een Consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 5. Tonzon is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Tonzon is nagekomen.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Tonzon aangewezen wijze en uiterlijk binnen de door hem vermelde termijn dan wel op het daartoe door hem aangegeven moment.
 7. Tonzon is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 8. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Tonzon, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 9 en 10, is Tonzon na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door Wederpartij verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Tonzon kan worden toegerekend.
 3. Tonzon is niet aansprakelijk voor schade aan verborgen leidingen of kabels bij het boren van ventilatiegaten. Evenmin is Tonzon aansprakelijk voor lekkages aan ondeugdelijk of gecorrodeerde leidingen en rioolwerk.
 4. Voor (gevolg)schade ontstaan door beschadigde vloerisolatie veroorzaakt door ongedierte, is Tonzon nimmer aansprakelijk.
 5. Tonzon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Tonzon is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Tonzon in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tonzon aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tonzon toegerekend kunnen worden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Tonzon ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Tonzon te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Tonzon hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Tonzon ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Tonzon is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Tonzon betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Tonzon nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Tonzon afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Tonzon dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Tonzon bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 5. De Wederpartij vrijwaart Tonzon van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Tonzon toerekenbaar is. Indien Tonzon uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Tonzon zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tonzon, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tonzon en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Tonzon geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle (betaling) verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Tonzon hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Tonzon of de door Tonzon aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Tonzon is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Als de Wederpartij, nadat de Producten door Tonzon aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Tonzon dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 10, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Tonzon.
 2. Bij Tonzon ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief