factsheet

Grote ecologische verschillen bij isolatiematerialen
Thermoskussen meest milieuvriendelijke vloerisolatie 

Het isoleren van begane grondvloeren is een van de grootste energiebesparingsbronnen in de Nederlandse woningbouw. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft een milieuvergelijking gemaakt tussen de verschillende manieren om dit aan te pakken. Daarbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit de Nationale Milieudatabase (NMB). De milieu schaduwkosten blijken enorm van elkaar te verschillen. Een factor 100 tussen de milieukosten van de 2 meest toegepaste producten in de Nederlandse vloerisolatiemarkt mag extreem worden genoemd.

Milieubeoordeling meest ecologische vloerisolatie

Nibe: “TONZON Thermoskussens haalt de beste score in de toepassing Vloerisolatie en is daarmee het DUBOkeur 1a product. De thermoskussens onderscheiden zich t.o.v. de alternatieven mede omdat door de werking met luchtkamers relatief weinig materiaal benodigd is om de gewenste Rc-waarde te bereiken. Hoe minder materiaal, hoe lager de schaduwkosten. Daarnaast is de milieulast van het transport nihil. De luchtkussens kunnen opgevouwen vervoerd worden en nemen daardoor weinig volume in.”

De DUBOkeur-grens wordt bepaald door het product met de laagste schaduwkosten. Het TONZON Thermoskussen legt met slechts € 0,09 milieukosten per m² de lat uitzonderlijk laag. Alleen producten met schaduwkosten lager dan € 0,25 per m² kunnen daardoor in aanmerking komen voor het DUBO-keur. Geen enkel ander product kan hieraan voldoen. Klik op deze link>> om de factsheet met toelichting te downloaden.

Met minder CO2  meer CO2 reductie

Het aanbrengen van TONZON Thermoskussens kost niet alleen veel minder CO2 dan de andere producten waarmee het is vergeleken maar levert ook meer CO2 reductie op dankzij een andere manier van isoleren. Daarbij wordt de uitstraling van warmte door de onderkant van de vloer trapsgewijs naar vrijwel nul gereduceerd.  Vloeren worden sneller warm, kunnen een hogere temperatuur bereiken en houden de warmte langer vast. Daardoor valt in de praktijk de energiebesparing hoger uit (zie o.a. artikel>>). Daarnaast heeft het systeem nog andere voordelen waardoor het verduurzamen van woningen goedkoper, makkelijker  en gezonder wordt. Bij dit systeem wordt bijvoorbeeld ook de toetreding van vocht en radon uit de kruipruimtebodem geweerd waardoor extra ventilatievoorzieningen in de woonkamer vaak niet meer nodig zijn.

2 miljoen ton CO2-reductie met TONZON vloerisolatie in Nederland?

Eerder becijferde BackHoom [link>> ] dat in Nederland bij 3,2 miljoen woningen nog vloerisolatie kan worden aangebracht. Er komen echter veel meer vloeren in aanmerking voor (extra) vloerisolatie. Van 1983 tot 1993 werden namelijk nieuwe woningen gebouwd met een vloerisolatiewaarde van slechts Rc = 1,3 m²K/W. Deze waarde is veel te laag en wordt in de praktijk vaak niet eens gehaald vanwege lekken in de isolatielaag. Van 1993 tot 2013 gold 2,5 m²K/W als minimale waarde in de nieuwbouw en pas na 2013 is 3,5 m²K/W de norm. Voor vloeren met vloerverwarming zijn deze waarden echter nog steeds niet hoog genoeg. Er lekt te veel warmte weg door uitstraling van de onderzijde van de isolatielaag naar de koudere kruipruimtebodem en funderingsmuren. TONZON Vloerisolatie is bij uitstek geschikt om dit lek te dichten zo blijkt in de praktijk [link>> ].

Het Thermoskussen is in 1980 uitgevonden en op de markt gebracht door TONZON-oprichter Ton Willemsen. Het was destijds (en is ook vandaag nog) een revolutionaire ontwikkeling. Als enige in de wereld is dit isolatiemateriaal volledig opvouwbaar. De isolerende lucht wordt namelijk pas op de plaats van bestemming (gratis) toegevoegd. Andere isolatieproducten bestaan uit bulkmaterialen waarin fabrieksmatig lucht of een ander gas is opgesloten. Naarmate men beter wil isoleren is daarmee steeds meer materiaalvolume nodig. Nu de vereiste isolatie­waardes steeds hoger worden zijn er dus steeds meer vrachtauto’s nodig om het benodigde materiaal te bezorgen. Deze zorgen voor extra filedruk op de snelwegen en veroorzaken vaak overlast in buurten en smalle straatjes.

Bij de uitvoering van TONZON Vloerisolatie zijn geen vrachtauto’s nodig en door de andere manier van isoleren valt de energiebesparing in de praktijk ook hoger uit [o.a. link>>.] TONZON is daarmee met afstand de meest klimaateffectieve vloerisolatie: meer CO2-reductie met minder CO2-investering. Het heeft daarnaast nog andere voordelen waardoor verduurzamen goedkoper en gemakkelijker wordt. Bij dit systeem wordt bijvoorbeeld ook het vocht uit de bodem geweerd waardoor kostbare ventilatievoorzieningen in de woning vaak niet meer nodig zijn.

Gezond ventileren kan slimmer, makkelijker en goedkoper.

Gezond ventileren kan slimmer, makkelijker en goedkoper.

 

Als het gaat over een gezond binnenmilieu hoor je soms de kreet “Isoleren is ventileren”. Toch heeft de spectaculaire stijging van het aantal astmapatiënten aan het einde van de vorige eeuw niets te maken met onvoldoende ventileren maar alles met het achterwege laten van vloerisolatie in de meeste isolatie- en renovatieplannen. Het vocht dat voordien condenseerde op het enkel glas trekt na het plaatsen van isolatieglas naar de koude vloer die ineens het grootste deel van de tijd het koudste oppervlak in de woning is geworden. Huisstofmijten profiteren van de hogere vochtigheid in de vloerbedekking, waardoor de allergeenconcentratie fors stijgt. Dit is vastgesteld in onafhankelijk uit onderzoek. [audiofragment>> ]. Vloerisolatie daarentegen geeft een significante reductie, zo schrijven de onderzoekers. Zou vloerisolatie vanaf het begin zijn meegenomen in de isolatieplannen, dan zou het aantal astmapatiënten zijn afgenomen in plaats van spectaculair toegenomen. Voor een gezond binnenmilieu is goede vloerisolatie dus een eerste vereiste. Zonder goede vloerisolatie kan er zelfs met veel ventilatie geen gezond binnenklimaat worden gecreëerd wanneer er sprake is van een textiele vloerbedekking of een kleedje.

De meeste Nederlandse woningen staan gewoon boven een gat in de grond, kruipruimte genaamd. Soms staat er zelfs een laagje water in dat gat en vrijwel altijd verdampt er vocht uit de grond en ontwijkt radongas uit de bodem. De lucht in de kruipruimte bevat daardoor meer vocht dan de buitenlucht. Deze vochtige lucht komt de woning binnen doordat er in de woonruimte een onderdruk heerst. Wordt aan de norm uit het Bouwbesluit van 1993 voldaan dan komt er onder standaard condities circa 1,3 liter vocht per dag ongemerkt de woning binnen. Tegenwoordig is de hoeveelheid vocht meestal nog groter, doordat de buitenschil steeds dichter wordt gemaakt en allerlei apparaten aan de woonruimte zuigen. Het vocht uit de kruipruimtebodem dat zo ongemerkt de woning binnenkomt, moet door ventilatie worden afgevoerd. Omdat er sprake is van een permanente aanvoer/infiltratie moet er eigenlijk ook permanent worden afgevoerd, anders vindt er ergens accumulatie van vocht plaats. Permanent ventileren kost echter energie door het verlies van warme lucht; de ventilatieapparaten zijn bovendien duur in aanschaf, vreten stroom, maken geluid, hebben een beperkte levensduur en vergen onderhoud.

TONZON heeft het vloerisolatiesysteem met Thermoskussens uitgebreid met een stevige Bodemfolie dat de verdamping van vocht uit de kruipruimtebodem blokkeert. De lucht die nu uit de kruipruimte de woning infiltreert, voert wel warmte uit de bodem, maar geen bodemvocht meer met zich mee. Het enige vocht dat nu nog moet worden weg geventileerd is het vocht dat de bewoners zelf produceren. Is er niemand in de kamer dan wordt er geen vocht geproduceerd en hoeft er ook niet te worden geventileerd. Een geopend schuifje of klapraampje is voldoende om de lucht gezond en fris te houden wanneer er langere tijd mensen in de kamer zijn. TONZON realiseert dus de perfecte combinatie van gezond binnenklimaat en effectieve energiebesparing.

Isolatiewaarde Thermoskussen zeer hoog

Zeer hoge isolatiewaarde Thermoskussens

Thermoskussen met 3 luchtkamers

Voor de isolatiewaarde van het TONZON Thermoskussen is een bewijs van gelijkwaardigheid afgegeven door het ISSO (het onafhankelijke Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties). Daaruit blijkt dat bij de bepaling van het energielabel Rc = 3,8 m²K/W mag worden gehanteerd voor het Thermoskussen met drie luchtkamers. Deze verklaring hebt u nodig wanneer u een energielabel wilt laten maken. U kunt het document downloaden via deze link>>.

Uit een rapport van de TU Delft blijkt dat deze 3,8 m2K/W te zien is als een veilige waarde en dat de waarde in de praktijk nog veel hoger uitvalt:

“De isolerende werking van Tonzon thermoskussens is voor een groot deel gebaseerd op onderbreking van de warmte-uitwisseling door straling. Voor het thermoskussen met drie kamers , zie figuur 4.7, wordt bij de bepaling van het energielabel een Rc-waarde van 3,8 m2K/W aangehouden (kwaliteitsverklaring 20100001GKBKUW). Met een gedetailleerde berekening in Trisco is nagegaan in hoeverre dit een redelijke benadering is. Bij een emissiecoëfficiënt van de thermoskussens van 0,05 wordt met de gedetailleerde Trisco-berekening een equivalente Rc-waarde van 4,6 m2K/W berekend. Hierbij is ook de verminderde stralingsoverdracht tussen de onderzijde van de thermoskussens en de kruipruimtebodem in rekening gebracht. De gecertificeerde Rc-waarde van 3,8 m2K/W voor de thermoskussens is dus een veilige waarde rekening houdend met mogelijke toename van de emissiecoëfficiënt door vervuiling en veroudering.”

Natuurlijke veroudering: Geen vervuiling en veroudering

Het rapport meldt dus met zo veel woorden een berekende warmteweerstand van wel 4,6 m2K/W, met een veronderstelde afname in de tijd door veroudering en vervuiling. De veronderstelde veroudering blijkt echter gelukkig helemaal niet op te treden. Door een onafhankelijk laboratorium zijn monsters genomen uit Thermoskussens die al heel lang onder vloeren hangen. Zelfs bij een woning waar de Thermoskussens al 32 jaar dienst deden, kon geen spoor van veroudering worden vastgesteld. De gemeten emissiecoëfficiënten waren na 32 jaar nog steeds lager dan de 0,05 die de TU Delft in de Trisco-berekening heeft aangenomen. (U kunt het document downloaden via deze link>>.)  Vervuiling is ook al niet aan de orde. Immers, doordat de Thermoskussens zijn afgesloten, kunnen vier van de zes reflectielagen sowieso niet in contact komen met stof. Aan de onderzijde blijft het niet hangen. Vervuiling kan in theorie dus nog plaatsvinden op de bovenkant van de aaneengesloten laag Thermoskussens, maar die is direct aangesloten op de vloer, in een kruipruimte met nauwelijks luchtverplaatsing. Stof kan daar dus niet tussen komen. Verstoffing vindt dan ook helemaal niet plaats en in de praktijk behouden de Thermoskussens dus hun zeer hoge warmteweerstand.

Betere isolerende werking door andere techniek

Betere isolerende werking door andere techniek

De isolatiewaarde van de Thermoskussens kan niet zomaar worden vergeleken met conventionele isolatie zoals EPS of PUR met dezelfde Rc-waarde. Deze materialen stralen aan de onderzijde de warmte wel gewoon uit naar de koude aardbodem en funderingsmuren. De Thermoskussens hebben 6 straling onderdrukkende oppervlakken waardoor de warmtestraling van de onderkant van de vloer tot vrijwel nul wordt gereduceerd. Het effect van slechts één laagje  is te zien in dit korte YouTube-filmpje:

Op deze webpagina>> kunt u isolatiewaardes berekenen voor verschillende warmtestroomrichtingen en configuraties. Wanneer u voor de hoek 180 graden invult (warmtestroom van boven naar beneden). Als temperatuur instelt  20 graden warmezijde (kamer) en 12 graden koudezijde (bodem kruipruimte).  Totaal 4 luchtlagen invult (een boven het kussen, twee er in en een onder het kussen) en als totale dikte 50 cm neemt ( de afstand onderkant vloer tot bovenkant kruipruimtebodem) dan rolt er zelfs een R-waarde uit van meer dan 11. Dit is de maximale waarde die u krijgt wanneer er geen kruipruimteventilatie is (bij windstil weer) en de funderingsmuren nog niet sterk zijn afgekoeld (begin van de herfst).

Klimaateffectief: Met minder CO2 meer CO2 reductie

 klimaateffectief
met minder CO2 input meer CO2-reductie

De echt klimaateffectieve benadering: De kost gaat voor de baat. Dat geldt ook voor de beperking van CO2-uitstoot, die nodig is om klimaatverandering te vertragen. Veel oplossingen daarvoor kosten dus niet alleen geld maar veroorzaken bij aanvang ook extra uitstoot van broeikasgassen. Bij woningisolatie duurt het vaak meerdere jaren voordat de extra uitstoot is terugverdiend door de CO2-besparing in het gebruik. Sommige ‘oplossingen’ zijn echter niet of nauwelijks klimaatefficiënt. Soms is de dreun die aan het klimaat wordt toegediend pas na zeer lange tijd gecompenseerd door de besparing op de CO2-uitstoot, zie o.a. MilieuCentraal: Externe link 1 >> en Externe link 2 >>.

Wanneer we klimaatverandering willen vertragen dan moeten we investeringen in de eerste plaats zo klimaateffectief mogelijk doen en niet alleen kijken naar de financiële kosten. Weerextremen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Alle CO2-uitstoot die we nu vermijden bij investeringen voor een bepaalde toekomstige CO2-reductie telt exponentieel mee in de vertraging van de klimaatverandering.

De politiek vraagt om en hoopt op Nederlandse klimaatinnovaties van wereldklasse. TONZON is producent van (voor zover bekend) de meest klimaateffectieve producten ter wereld. De energie die voor grondstofwinning, productie, verpakken, transport en aanbrengen nodig is, is soms al binnen enkele winterdagen terugverdiend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de slimme HR-Radiatorfolie>> die op de achterzijde van de radiator onzichtbaar de nutteloze opwarming van de buitenmuur verhindert en daarmee zeer geschikt is voor energiebesparing in openbare gebouwen, bijvoorbeeld die van de Rijksoverheid en andere overheden die een voorbeeld aan hun burgers willen geven.

Bij TONZON Vloerisolatie>> met Thermoskussens duurt het enkele winterweken voordat de klimaatinvestering is terugverdiend. Dat is het geval wanneer de montageploegjes met een gewoon bestelautootje op pad gaan. Steeds meer lokale specialisten rijden echter al in een elektrische auto en sommigen voeren de werkzaamheden zelfs uit met een bakfiets. Daarin past zowel het benodigde materiaal als het gereedschap. De energetische terugverdientijd is dan nog korter.  Bij andere isolatiematerialen/systemen duurt het enkele jaren voordat de geïnvesteerde energie is terugverdiend en soms weegt de schade die aan het klimaat wordt toegepast niet eens op tegen de voordelen voor het klimaat. Niet alleen kost het produceren veel meer energie. Naarmate de isolatie dikker wordt, past er steeds minder m² in een vrachtauto. Het totale energieverbruik van de dikkere isolatie stijgt daardoor per m² fors terwijl de meeropbrengst van de dikkere isolatie steeds minder wordt.

De geringe milieu-investering met TONZON isolatie gaat bovendien gepaard met een hogere besparing waardoor de klimaat effectiviteit van een heel andere orde is dan bij andere isolatiematerialen. De hogere besparing is te danken aan een andere manier van warmte isoleren, waardoor de vloer nog warmer wordt dan de lucht vlak boven de vloer. Bekijk de animatie>> om te zien hoe dat mogelijk is. Omdat de vloer nu van zichzelf warmer is, is er pas extra warmte nodig bij een lagere buitentemperatuur. Dat betekent dat met TONZON het stookseizoen een stuk korter wordt. vergelijk dit met een etagewoning. Ook daalt de gemiddelde binnentemperatuur omdat er niet meer zo heet gestookt hoeft te worden om de zogenaamde optrekkende koude te compenseren. De energiebesparing met TONZON is daardoor circa 4 keer hoger dan met een andere vloerisolatie.

Duurzame productie

TONZON vloerisolatie is het meest klimaat-effectief omdat met minder energie meer energie wordt bespaard dan bij andere vloerisolaties. Daar komt bij de benodigde energie ook nog eens duurzaam wordt opgewekt met een eigen zonnepanelen op dak van de productiehal. 

Vergelijking met purschuim
Purschuim wordt in Nederland nog gespoten met HFK’gas. Dit is een heel sterk broeikasgas, zo sterk, dat de schade die aan het klimaat wordt toegebracht nooit meer wordt goedgemaakt door de besparing op de CO2 uitstoot tijdens de levensduur.

Hieronder ziet een een TV-item over het duurzame karakter van TONZON.

 

Geschiedenis

Het Thermoskussen is al in 1980 uitgevonden maar viel destijds volkomen in verkeerde aarde. Op dat moment werd vloerisolatie in Nederland absoluut niet zinvol geacht. Dat blijkt wel uit de voorlichting en regelgeving uit die tijd. Bij nieuwe woningen moest alles geïsoleerd worden behalve de vloer. Voor bestaande woningen was er het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), waarbinnen men subsidie kon krijgen voor elke isolatiemaatregel behalve vloerisolatie. Met vloerisolatie zou je geen energie besparen want “warmte gaat immers omhoog”. Ook de voorlichting klopte niet. “Vloerisolatie helpt niet tegen koude voeten”, zo beweerde althans de Rijksoverheid destijds. Het heeft heel wat strijd en tijd gekost de ambtenaren te laten inzien dat goede isolatie een warmere vloer oplevert en dat daarmee de kans op koude voeten een stuk kleiner is.

Het Thermoskussen was destijds (en is ook vandaag nog) een revolutionaire ontwikkeling. Als enige in de wereld is dit isolatiemateriaal volledig opvouwbaar. Wanneer de Thermoskussens worden uitgevouwen en opgehangen vullen deze zich automatisch met isolerende lucht. Tot dan toe kende men uitsluitend isolatieproducten die bestaan uit bulkmaterialen waarin fabrieksmatig lucht of een ander gas is opgesloten (De nadelen en beperkingen van die producten worden elders uitgebreid besproken.) Kenmerkend voor al deze producten is ook dat zij weliswaar de warmtestroom door geleiding verminderen, maar niets doen tegen warmtestraling – integendeel: het zijn meestal sterke stralers. Het high tech Thermoskussen onderscheidde zich ook op dit punt, doordat het energieverlies door warmtestraling tot vrijwel nul reduceert. Destijds was daar nauwelijks oog voor en keek men vrijwel alleen naar warmteverlies door geleiding. Ook op dit vlak is een jarenlange strijd gevolgd voor erkenning van het belangrijke aandeel van warmtestraling in het proces van warmteverlies. Hoewel dit aandeel steeds meer erkenning vindt is dit helaas nog lang niet in alle kringen van beleidsmakers en regelgevers doorgedrongen. Er valt dus nog in meer dan een opzicht een wereld te winnen.

Succesvol bij huurwoningen
Verhuurders van sociale huurwoningen zijn zeer te spreken over de toepassing van TONZON Vloerisolatie. onderstaand artikel spreekt boekdelen.
klik op de afbeelding om een vergroting te krijgen. Het Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer is al in een zeer vroeg stadium begonnen met de verduurzaming van hun woningvoorraad. Zij kozen voor TONZON vanwege de milieuvoordelen t.o.v. alternatieve vloerisolatie. uit het nevenstaande artikel blijkt wel dat ze daar geen spijt van hebben. de mysterieuze vochtproblematiek waar veel huurders en verhuurders nog steeds mee kampen verdween als sneeuw voor de zon. Dat blijkt ook uit de  enquête die later onder de bewoners is gehouden. 80% blijkt dik tevreden. waarom lees je in dit artikel dat geknipt is uit het blad voor de bewoners.

 

Waarom geen vergelijking met bodemisolatie?
Vergelijking met Bodemisolatie:
een vergelijking met Bodemisolatie is eigenlijk niet mogelijk omdat de energiebesparing met bodemisolatie zeer onzeker is.  Begin 2015 heeft de Rijksoverheid 5 miljoen particuliere huiseigenaren een voorlopig Energielabel gestuurd. Daarbij was een brochure>> gevoegd waarin te lezen stond: “Bodemisolatie bespaart niet zoveel energie als vloerisolatie“. Inmiddels blijkt dat bodemisolatie in de winter zelfs een averechts effect heeft.  Dit kwam al naar voren in een onderzoek>> van de Rijksoverheid.  Bodemisolatie heeft in de winter een averechts effect heeft  op de vloertemperatuur omdat het  de positieve warmtestroom blokkeert die dan uit de kruipruimtebodem omhoog komt. De koude funderingsmuren onttrekken veel warmte aan de onderkant van de vloer en bodemisolatie beschermt hier niet tegen. Recent is deze wetenschappelijke aanname in de praktijk bevestigd lees meer>>  Het staat allerminst vast of het licht positieve effect in voor- en najaar wel opweegt tegen het negatieve effect in de winter. TU Delft stelt zich nu op het standpunt dat het niet goed is subsidie te geven op bodemisolatie bij ongeïsoleerde funderingsmuren.
Spoiler title
Hidden content

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *