verwarring over BTW-regeling woningisolatie

Geactualiseerd maandag 7 juli 2014

btw-regeling woningisolatie.

In 2009 heeft de Tweede Kamer de btw op woningisolatie permanent onder het lage tarief gebracht om een einde te maken aan het gedoe rond subsidies en het rondpompen van geld. Toch is volkomen onverwacht op 1-1 2014 de btw op woningisolatie verhoogd en moet over het materiaaldeel het hoge tarief worden berekend. Dit is in strijd met de bedoeling van de Tweede Kamer en past niet binnen de kaders van fatsoenlijk bestuur. Een wijziging van een structurele maatregel moet ruim van te voren worden aangekondigd zodat de sector zich kan aanpassen aan de nieuwe belastingwetgeving. In dit geval is de wijziging echter zo lang mogelijk stil gehouden. Daarbij hield de overheid zelfs vol dat er helemaal geen wijziging zat aan te komen. Toen de wijziging toch bekend werd gemaakt, bleek de overgangstijd slechts 8 dagen (inclusief de beide Kerstdagen) te bedragen.
Het ziet er nu naar uit dat deze opmerkelijke gang van zaken veroorzaakt is door een vergissing uit onwetendheid. Op 1 juli 2014 bleek tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer dat minister Blok er geen weet van had dat de lage btw-regeling voor woningisolatie een amendement is van de Tweede Kamer zelf. Hij gaat hierover een brief sturen naar de Tweede Kamer. Ook staatssecretaris Wiebes is bezig met een brief. Er zijn  aanwijzigen dat ook Wiebes niet op de hoogte was van dit amendement. Daar komt nog bij dat het voorstel om dit beleidsinstrument te wijzigen niet is voorgelegd aan de ministeries die daarover gaan.

De kans is groot dat de ongevraagde wijziging van het amendement zal worden teruggedraaid en wanneer dat niet mogelijk is, dat dan de ingangsdatum van 1-1 2014 wordt uitgesteld tot een nader te bepalen faire ingangsdatum. Eerder werd aan de reisbranche een uitstel verleend van 15 maanden. Omdat het hier een amendement van de Tweede Kamer zelf betreft waarin uitdrukkelijk wordt gesproken van een structurele maatregel mag verwacht mag worden dat aan de isolatiesector een langer uitstel zal worden verleend. Dat zou betekenen dat met terugwerkende kracht alle opdrachten die zijn uitgevoerd en de komende maanden zullen worden uitgevoerd belast mogen worden met het lage btw-tarief over de gehele aanneemsom. Zolang de regering dat nog niet definitief heeft besloten, zal op de factuur wel het hogere btw-tarief worden berekend en daarbij aan worden geven hoe groot het deel is dat zal worden terugbetaald, zodra de verhoging definitief is teruggedraaid of de ingangsdatum is uitgesteld tot na de factuurdatum. 

SAMENVATTING: Arbeidsintensieve woningisolatie valt tot 31-12 2013 in de categorie werkzaamheden aan woningen  waarbij 6% btw mag worden gerekend over de gehele aanneemsom. Dat geldt ook bij andere werkzaamheden aan woningen, zoals bij schilders de verf, bij stukadoors de mortel en bij schoonmakers de schoonmaakmiddelen. Ook bij hen vallen de gebruikte materialen onder het lage btw-tarief.  Wanneer de materiaalkosten meer dan de helft van de aanneemsom bedragen zoals bijvoorbeeld bij dubbelglas, dan moet daarover 21% btw worden geheven, de rest valt dan onder het 6% tarief.

Op 23 december 2013 laat de Belastingdienst op haar website weten dat vanaf 1-1 2014 (8 dagen later) voor woningisolatie een uitzondering wordt gemaakt, voor schilderen, stukadoren en schoonmaken verandert er niets. Bij woningisolatie moet nu over het gebruikte materiaal  21% btw worden gerekend. Dat maakt woningisolatie duurder en vergroot de administratieve lasten van de bedrijven.  Het is vreemd dat de Staatssecretaris van Financiën dit verandert. Wat is het argument om het gebruikte isolatiemateriaal  onder het hoge tarief te laten vallen en verf, mortel en schoonmaakmiddelen niet? Juist in deze tijd waarin het dringend gewenst is dat isolatiewerkzaamheden aan woningen worden gedaan, is het onlogisch om voor woningisolatie een uitzondering te maken. Het is vreemd dat de Rijksoverheid een fonds voor goedkope leningen opzet om woningisolatie te stimuleren en aan aan de andere kant woningisolatie duurder maakt door de btw te verhogen.

Volgens Staatssecretaris Wiebes is voor woningisolatie een uitzondering gemaakt om de regeling 2 maanden in de pas te kunnen laten lopen met de regeling voor renovatie/herstel van woningen en om uitvoeringsproblemen te verminderen.  Dat blijkt uit zijn brief van 19 maart 2014 waarin hij antwoordt op de brief van de SBVN van 19 december 2013.  Een vreemd excuus vooral omdat de uitvoeringsproblemen niet zullen verminderen maar juist zullen toenemen door de opsplitsing van het btw-tarief.

De gewijzigde regeling is van toepassing op al het werk dat na 1-1 2014 wordt uitgevoerd, terwijl op de officiële voorlichtingssite van de Rijksoverheid op 22 december 2013 nog staat: “Tot eind 2014 betaalt u 6% btw voor de isolatie van uw woning“. [link screenshot 19-12 2013>>]. Het is in Nederland gebruikelijk dat bedrijven en burgers tijdig worden geïnformeerd over ophanden zijnde wijzigingen in de fiscale wetgeving. Nu nog geen wijzigingen zijn aangekondigd, mag worden verwacht dat als er al wijzigingen zullen worden doorgevoerd deze niet direct zullen ingaan, maar de branche de gelegenheid zal krijgen hierop in te spelen. In de discussie op de LinkedIn groep Meer Met Minder is vastgesteld dat: “Uit de voorlichting van de Rijksoverheid mag worden afgeleid dat ten minste tot eind 2014 bij isolatiewerkzaamheden over de gehele aanneemsom 6% btw mag worden gerekend (wanneer de materiaalkosten minder dan de helft van de aanneemsom bedragen)”.

Uit de brief van 19 maart blijkt nog dat Wiebes een overgangstermijn van 8 dagen redelijk vindt, zelfs al zijn dit 8 vakantiedagen waaronder 2 kerstdagen. Alle andere fiscale wijzigingen worden ruim van te voren aangekondigd maar bij woningisolatie is dat kennelijk niet nodig.  Uit een telefoongesprek met het ministerie blijkt echter dat er in deze brief een vergissing is gemaakt en dat de Staatssecretaris mogelijk toch een faire ingangsdatum zal vaststellen.  Zie de brief van 3 april van de SBVN http://goo.gl/MHkLIh.
20140409-Minister Blok bij TONZON op Beurs Renovatie
Op 9 april heeft minister Blok tijdens de beurs Renovatie beloofd een uitstel van de ingangsdatum  met Wiebes te bespreken.  Hij en zijn ambtenaren vinden ook dat de wijziging van de regeling niet goed is gecommuniceerd en begrijpen de boosheid van de ondernemers en het publiek. 

Lage btw-garantie: Om te voorkomen dat de particuliere huiseigenaar gaat afwachten en zijn beslissing uitstelt in afwachting van de uitkomst van de discussie, heeft TONZON tijdelijk de garantie afgegeven dat wanneer voor 30 juni 2014 opdracht is gegeven het lage tarief zal worden gehanteerd.  TONZON past het verschil bij wanneer de verhoging niet wordt teruggedraaid of uitgesteld.  Intussen zijn de kansen daarop zo sterk toegenomen dat deze garantie na 1 juli 2014 niet meer verlengd wordt.