Nog twee jaar door met Energielabel dat niet klopt?

Energielabel slaat de plank mis
EPC berekeningen kloppen niet

Stel je wilt een woning kopen. Je hebt de keuze uit twee dezelfde naast elkaar gelegen woningen. De een heeft Energie-Index A++ en de ander Energielabel C. Je denkt dat de woning met A++ veel energiezuiniger zal zijn dan die met label C. Dat hoeft echter helemaal niet het geval te zijn. Het gasverbruik van de woning met A++ kan veel hoger zijn dan van de woning met label C. Dat kan toch niet de boedeling zijn? Ook de EPC-berekeningen kloppen niet. Nieuwe woningen verbruiken veel meer gas dan vooraf berekend en hebben ze vloerverwarming dan is het verbruik nog hoger. [Lees meer>>]

Toch wil de minister het huidige Energielabel en de EPC-berekening ongewijzigd laten tot een nieuwe bepalingsmethode is ingevoerd. Dat zal vermoedelijk pas in 2020 het geval zijn. Dat betekent dat we nog twee jaar doorgaan met een methode die zodanig grove fouten bevat dat het mensen op het verkeerde been zet, schadelijk is voor de volksgezondheid en nadelig voor het klimaat. Aan vloerisolatie wordt zo weinig punten toegekend dat veel woningcorporaties deze maatregel als eerste schrappen met als gevolg vocht- en schimmelproblemen onder in de woning  en meer huisstofmijten in de vloerbedekking. Met een lastminute brief aan de Tweede Kamer probeert Ton Willemsen (directeur Tonzon BV) het tij te keren.

 

Brief aan de Vaste Kamercommissie

Brief aan de commissie

Uit de stukken bij de agenda voor het Algemeen Overleg Bouwregelgeving en energiebesparing leid ik af dat de minister de huidige bepalingsmethode voor de energieprestatie nog twee jaar ongewijzigd wil laten, totdat de nieuwe bepalingsmethode in het kader van BENG (NTA 8800) in werking treedt. Omdat dit in strijd is met de gasbesparingsdoelstellingen van dit kabinet en de volksgezondheid hierdoor schade lijdt, wend ik mij tot u.
Ik doe dit met tegenzin omdat ik naast maatschappelijk betrokken ook belanghebbende ben en mij een dubbele pet zal worden verweten. Daarom bied ik aan om onder ede door uw commissie gehoord te worden indien u daartoe aanleiding ziet.

 

Betrouwbaarheid van het Energielabel

Uit de stukken blijkt dat wel is onderzocht of de bepaling van de energielabelklasse op een betrouwbare manier tot stand kan komen. Komen verschillende deskundigen bij dezelfde woning wel tot dezelfde klasse? Of de uitkomst van de bepalingsmethode betrouwbaar is, is niet onderzocht. Het energielabel zou een betrouwbare indicatie moeten geven over het te verwachten energieverbruik van een woning maar dat blijkt geenszins het geval.
Een bestaande woning met energie-index A++ kan een hoger gasverbruik hebben dan dezelfde woning met label C. De minister zal niet kunnen ontkennen dat zeer grote verschillen bij dezelfde woning mogelijk zijn zoals uit het navolgende mag blijken.

Dergelijk grote verschillen tussen praktijk en berekening zijn mogelijk vanwege meerdere omissies in de huidige bepalingsmethode. Deze omissies verklaren ook waarom nieuwe woningen meer gas verbruiken dan vooraf is berekend. Ook de besparingsberekeningen voor NOM-woningen en andere energiebesparingsprojecten in de bestaande bouw kloppen daardoor niet. Tot nu krijgen de bewoners de schuld wanneer de praktijk niet overeenkomt met de vooraf gemaakte berekeningen. Het is echter de methode zelf die niet klopt.

 

Vloerverwarming wordt gepropageerd als een energiezuinige vorm van verwarmen, terwijl dat (nog) niet het geval is.

Het werkelijk gasverbruik bij eenzelfde woning kan naar twee kanten toe zeer sterk afwijken van de uitkomst van de berekening. De afwijking naar boven wordt veroorzaakt door het feit dat aan vloerverwarming een energiebesparing wordt toegekend terwijl in werkelijkheid het energieverbruik van een woning hierdoor omhoog gaat (wanneer geen extra maatregelen worden getroffen). Bij niet-geïsoleerde vloeren is de toename in het gasverbruik extreem te noemen, maar ook bij nieuwe woningen met op papier goede vloerisolatie gaat het energieverbruik flink omhoog zoals veel Nederlanders inmiddels aan den lijve ervaren. Oud minister Plasterk geeft dit toe en in een brief (als bijlage toegevoegd) geeft hij aan dat: ”.. bij de eerstvolgende aanpassing van het Nader Voorschrift (de bepalingsmethode voor de Energie-Index voor woningen) aandacht zal worden gegeven aan de onlogische combinatie van vloerverwarming bij een matig tot niet-geïsoleerde vloer”. Door de beoogde versnelde invoering van de NTA 8800 heeft deze aanpassing niet meer plaatsgevonden, zo is ons vanuit de NEN-commissie gemeld. Wanneer wij de minister goed begrijpen dan zal deze ook niet meer plaatsvinden. Wanner dit het geval zou zijn, vindt de Kamer het dan aanvaardbaar dat de Nederlandse bevolking nog twee jaar in de waan wordt gelaten dat vloerverwarming een energiezuinige vorm van verwarmen is (terwijl dit zonder extra maatregelen niet het geval is)?
De enorme populariteit van vloerverwarming is een van de redenen waarom de uitstoot van broeikasgas in Nederland de laatste twee jaar weer is toegenomen. Daarom durf ik hiervoor de aandacht van uw Kamer te vragen ondanks het feit dat met het treffen van de noodzakelijke extra maatregelen mijn belangen zijn gediend.

 

Een andere belangrijke oorzaak van de verkeerde uitkomsten is dat de afkoeling via de begane grondvloer in de huidige bepalingsmethode sterk is onderschat. Daardoor wordt aan vloerisolatie een te laag besparingsgetal toegekend. Milieu Centraal geeft in de voorlichting aan de consument al hogere besparingsgetallen weer dan de bepalingsmethode aangeeft. Ik sta dus niet alleen in deze kritiek. Deze hogere besparing wordt ook bevestigd in de praktijk bij grotere woningcomplexen. Het blijkt dat een goede vloerisolatie dan gemiddeld soms wel 4 keer meer besparing oplevert dan de methode aangeeft.
Een eerlijke waardering van goede vloerisolatie in de huidige methodiek zal de gasbesparing bevorderen.
Energielabel oorzaak meer vochtproblemen: Een belangrijk gevolg van de onderwaardering van goede vloerisolatie in de huidige bepalingsmethode is dat bij bestaande woningen particulieren en woningcorporaties, die sturen op het energielabel, vloerisolatie vaak achterwege laten in een isolatieplan. Het levert gewoon te weinig punten op. Het achterwege laten van vloerisolatie blijkt echter de oorzaak van veel voorkomende vocht- en schimmelproblemen onderin de woning. Tot deze conclusie kwam de Nationale Ombudsman al in 1993. De belofte van toenmalig Staatssecretaris Heerma aan de Tweede Kamer om de voorlichting over vochtproblemen aan te passen aan de uitspraak van de Ombudsman, is/wordt tot aan de dag van vandaag echter niet nagekomen. Gebrek aan ventilatie wordt nog steeds genoemd/gezien als de oorzaak van vochtproblemen in woningen. Meer ventilatie zou de oplossing zijn. De aanpak van de schimmelhuizen in Dieren (en andere projecten waar vloerisolatie achterwege is gebleven) laat echter zien dat wanneer de werkelijke oorzaak niet wordt aangepakt, het vergroten van de ventilatie het paard achter de wagen kan spannen. In ieder geval zadelt het de bewoners op met een hoger stroom- en gasverbruik en vaak ook met meer kabaal aan hun hoofd.
Energielabel oorzaak meer gezondheidsproblemen: Het achterwege laten van vloerisolatie is ook de oorzaak van een toename van de concentratie huisstofmijtallergeen in vloerbedekkingen. Dit kwam naar voren bij het onderzoek “Vochtverschijnselen in woningen, huisstofmijt-allergeen en CARA bij kinderen”. Uit de brief van minister Plasterk (bijlage) kan worden afgeleid dat de Tweede Kamer in 1994 door de regering wel is geïnformeerd over dit met name genoemde onderzoek. De minister vermeldt niet dat de Kamer daarbij relevante informatie is onthouden. De toenmalige regering heeft Kamer destijds niet op de hoogte gesteld van de belangrijke ontdekking dat het achterwege laten van vloerisolatie de huisstofmijtproblematiek verergert. Ook de ontdekking dat vloerisolatie een significante reductie met zich meebrengt, is de Kamer onthouden. De spectaculaire stijging van het aantal astmapatiënten in Nederland loopt parallel met de toename van het aantal woningen dat wel is voorzien van dubbelglas maar niet van vloerisolatie. Sinds in 1993 oorzaak en oplossing ontdekt werden, is het aantal onevenwichtig geïsoleerde woningen nog eens verdubbeld. Daarmee is ook het aantal astmapatiënten in Nederland verdubbeld. Deze aantallen blijven stijgen omdat de toepassing van vloerisolatie nog steeds achterblijft bij de overige isolatiemaatregelen. Op vloerisolatie is het minst subsidie aangevraagd en vloerisolatie komt het minst voor in plannen waarvoor een bespaarlening wordt aangevraagd.

 

Een andere belangrijke reden waarom de bereikte besparing sterk kan afwijken van de vooraf berekende, is dat de huidige bepalingsmethode onvoldoende rekening houdt met warmtelekken die optreden bij opwekking, tijdens transport en bij de afgiftesystemen (radiatoren, lucht- en vloerverwarming). Er zijn concrete gevallen waarbij meer dan de helft van de opgewekte warmte onbenut verloren gaat. Met het effectief aanpakken van de warmtelekken kan veel worden bespaard. Wanneer dit wordt gecombineerd met het weren van vocht uit de kruipruimtebodem en met het blokkeren van de warmtestraling van de onderkant van de vloer is bijvoorbeeld bij een woning met label C 40% gas bespaard. Toch veranderde de labelklasse niet omdat al deze maatregelen bij elkaar net onvoldoende punten opleverde om in een gunstiger klasse te vallen. Mogelijkheden om snel en klimaateffectief veel gas te besparen in de gebouwde omgeving blijven nu nog onbenut omdat de aanpak van de warmtelekken nauwelijks aandacht krijgt en nagenoeg geen punten oplevert.

Ik hoop met bovenstaande voldoende te hebben aangetoond dat het voornemen van de minister om de huidige bepalingsmethode voor de energiebesparing nog twee jaar ongewijzigd te laten, om meerdere redenen ongewenst is.

Omdat uw commissie zich ook bezig houdt met bouwregelgeving breng ik onder uw aandacht dat in ons land woningen worden gebouwd boven een vochtig gat in de grond. Dat daarbij per dag onder standaard condities toch nog 1,3 liter vocht per dag uit de kruipruimtebodem de woningen binnenkomt, wordt in het hoofdstuk Gezondheid van het Bouwbesluit acceptabel gevonden. Veel woningen voldoen bij oplevering echter niet aan de norm zo blijkt uit een brief aan uw Kamer. Daar komt bij dat het vocht dat uit de kruipruimtebodem verdampt en de woning wordt ingezogen, weer afgevoerd moet worden door ventilatie. Dat kost energie waar we zuinig op moeten zijn. Opmerkelijk bij dit voorschrift is dat het in strijd is met het uitgangspunt van het Bouwbesluit dat het voorschrift gekoppeld moet zijn aan het doel dat moet worden gehaald. In dit geval is de eis dus niet gekoppeld aan het doel [het beperken van de toetreding van vocht vanuit de kruipruimtebodem] maar aan een van de middelen om het doel te behalen [er voor zorgen dat de hoeveelheid lucht die uit de kruipruimte wordt aangezogen, beperkt blijft zodat minder vocht uit de bodem kan worden meegevoerd]. Door af te wijken van het uitgangspunt wordt de aanpak bij de bron (een meer voor de hand liggend middel om het beoogde doel te behalen) gediscrimineerd. Het Bouwbesluit had ook hier de eis moeten koppelen aan het beoogde doel.
Omdat het wonen boven vochtige kruipruimtes, de Nederlandse samenleving onnodig veel gas kost, vind ik het legitiem u te vragen eens kritisch te kijken naar hoe deze opmerkelijke norm tot stand is gekomen en of deze wel op deze wijze gehandhaafd moet blijven.

Met veel belangstelling zal ik vanmiddag uw beraadslagingen volgen.

Met vriendelijke groet,

Ton Willemsen

Bijlage de brief van Minister Plasterk [link>>]

Niet als bijlag mee gestuurd maar ter nadere info:

[Schimmelhuizen Dieren>>] Interview in FD met Woningbedrijf Opmeer: meer energiebesparing en geen vochtproblemen meer [link>>

Hoe kan een woning met A++ een veel hoger gasverbruik hebben dan dezelfde woning met Label C?

Stel je hebt een woning met Energielabel C. Je laat een gecertificeerd energieadviseur komen. deze maakt voor jou een plan waardoor je woning de Energie-Index A++ krijgt. Een van de onderdelen uit het plan is vloerverwarming, dat wordt aangelegd op een niet-geïsoleerde vloer. Volgens de bepalingsmethode levert dit meer punten op dan de beste vloerisolatie.  Je gasverbruik gaat echter met sprongen omhoog.

Stel je hebt dezelfde woning met Energielabel C en je gebruikt je gezond verstand. Je stopt de verdamping van vocht uit de bodem onder je huis. Je brengt Thermoskussens aan tegen de onderkant van de vloer om de uitstraling van warmte naar de koude grond en funderingsmuren te elimineren. Je brengt HR-Radiatorfolie aan op de achterkant van de radiator. Je isoleert de CV-leidingen met buisisolatie en omwikkelt ze vervolgens met HR-bandagefolie. Je gasverbruik daalt met 40%. Je labelklasse verandert echter niet omdat vloerisolatie nauwelijks meetelt bij de bepaling van het label.

3 jaar oude nieuwbouwwoning met EPS vloerisolatie Rc=3,5

Vloerverwarming wordt in Nederland nog steeds gepropageerd als een energiezuinige vorm van verwarmen. In de praktijk is dat echter (nog) niet het geval. Iedereen die uit comfortoverweging of om welke andere reden dan ook vloerverwarming laat aanbrengen in zijn bestaande woning ziet zijn energieverbruik omhoog gaan. Dat geldt ook voor woningen die zijn gebouwd volgens de nieuwste normen. De reden is dat de toegepaste vloerisolatie warmte aan de onderzijde uitstraalt zoals warmtebeelden laten zien. De bepalingsmethode houdt geen rekening met de bijzondere werking van het Thermoskussen die deze uitstraling tot vrijwel tot nul reduceert.

Bij opwekking, tijdens transport en bij de afgiftesystemen gaat warmte onbenut verloren. Soms komt zelfs minder dan de helft van de warmte op de plaats van bestemming Lees meer op https://tonzon.nl/warmtelekken/ . De bepalingsmethode houdt onvoldoende rekeningen met deze warmtelekken en de besparing die door een effectieve aanpak van deze warmtelekken bereikt kan worden.
In de bepalingsmethode wordt de afkoeling via een begane grondvloer sterk onderschat. Daardoor wordt aan vloerisolatie een zeer laag besparingsgetal toegekend. Door deze omissie gebruiken nieuwe woningen meer gas dan vooraf berekend en hebben ze vloerverwarming dan is het verbruik nog hoger. Lees meer https://tonzon.nl/gasverbruik-nieuwbouwwoningen-hoog-waarom/

 

One response to “Nog twee jaar door met Energielabel dat niet klopt?

  1. Er is veel meer mis met het energielabel. Ik heb mijn huis laten ‘keuren’ (wat alleen een formulier en foto’s is): 1e keer alles kwijt, 2e keer hadden ze mijn huis in het noorden van het land verwisseld met een huis in het zuiden van het land, de 3e keer hadden ze de bewijsstukken, foto’s etc. niet meegenomen, dus laag label gegeven. Herkeuren kon niet ondanks grove fouten, dat kon pas de nieuwe bewoner. Dus dan zit je voor eeuwig met een te laag ingeschat energielabel opgescheept.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *